• دانشگاه علوم پزشکی استان قم در راستای ارائه خدمات نوین به اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه و همچنین ایجاد بستر مناسب جهت نشر مشخصات و مطالب اساتید و همچنین تسهیل در ارتباط بین اساتید و دانشجویان اقدام به راه اندازی این سامانه نموده است.

    در ادامه امکان دسنرسی به این وب سایتها و همچنین آخرین مطالب ارسال شده فراهم گردیده است.

    اداره آمار و فناوری اطلاعات